Oprichten vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) via oprichting NV met kapitaal uit BV


Oprichten vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) via oprichting NV met kapitaal uit BV

Mogelijke levermethode: verkoop door 3RRR Belastingadviseurs bv, betaling na levering dienst

Het voor u verzorgen van de oprichting van een vrijgestelde beleggingsinstelling via naamloze vennootschap. Dat zal plaatsvinden via de afsplitsing van een deel van het vermogen naar een nieuw op te richten naamloze vennootschap. Zie de kostenindicatie onderaan de beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

Welke werkzaamheden worden verricht

Het opzetten van een zogenaamde vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Met betrekking tot de door ons uit te voeren werkzaamheden hebben wij drie stappen onderkend.

Stap 1

 • Beperkte fiscale beoordeling van de mogelijkheden om een gedeelte van het vermogen van de besloten vennootschap af te splitsen naar een nieuw op te richten NV
 • Opstellen stappenplan/tijdsplanning in verband met het uitvoeren van de afsplitsing en rangschikking als vrijgestelde beleggingsinstelling
 • In overleg met u een deel van het vermogen aanwijzen, dat over zal gaan naar de af te splitsen NV
 • U informeren over de fiscale regels met betrekking tot het aanhouden van een VBI
 • Diverse telefonische en schriftelijke overleg met u, de notaris en de accountant over het afsplitsingstraject en rangschikking als vrijgestelde beleggingsinstelling

Stap 2

 • Verzoekschrift aan de Belastingdienst dat de afsplitsing van de BV fiscaal zonder belastingheffing plaats kan vinden
 • Beoordelen van door de accountant opgestelde balansen inzake de juridische afsplitsing
 • Afstemmen met de Belastingdienst dat de concept statuten van de VBI, het fondsenreglement/prospectus voldoen aan de voorwaarde voor de rangschikking als vbi

Stap 3

 • Brieven aan de Belastingdienst waarin een beroep gedaan wordt op de vrijstelling voor de afsplitsing in de inkomstenbelasting.
 • Verzoek tot vaststelling fiscaal opgeofferde bedragen van bestaande persoonlijke holding na afsplitsing en NV
 • Verzenden verzoekschrift aan de Belastingdienst om de afgesplitste NV aan te merken als VBI met daarbij gevoegd een aandeelhoudersoverzicht.

Door de veelheid aan stappen en de te maken keuzes is het lastig om vooraf al een directe schatting van de precieze kosten te maken. De kosten van stappen 1 tot en met 3 zullen ongeveer tussen de € 2.500 en € 3.000 *) bedragen voor de fiscale begeleiding. Met beperkt literatuuronderzoek is rekening gehouden. Er is geen rekening gehouden met de kosten voor de accountant en de notaris.

Wij bevelen ook het volgende aan:

*
Prijzen exclusief btw

Blader ook door deze categorieën: Ondernemer, Startpagina Apollo Tax