Gepubliceerd op door

Waarom een verzoek om vermindering van de box 3 heffing belangrijk is?

Waarom een verzoek om vermindering van de box 3 heffing belangrijk is?

Voor de belastingplichtigen die meelopen in de massaal bezwaarprocedure komt er op korte termijn rechtsherstel voor zover zij te veel box 3 belasting betaald hebben. Hierna zal ik nader ingaan op hoe dat rechtsherstel voor de jaren vanaf 2017 eruit komt te zien. De grote vraag die nog niet beantwoord is, is krijgen alle belastingplichtigen rechtsherstel dus ook de belastingplichtigen die niet meelopen in de massaal bezwaarprocedure van de jaren 2017 tot en met 2020? De Staatssecretaris schuift de beslissing daarover naar een later moment dit jaar. Ik zal verderop betogen waarom het verzoek om ambtshalve vermindering vooruitlopend op de beslissing van de Staatssecretaris vast gedaan moet worden.

Hoe ziet het rechtsherstel voor box 3 eruit

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een brief van 28 april 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd hoe het rechtsherstel voor de deelnemers aan de massaal bezwaarprocedure eruit komt te zien. Zij krijgen een vermindering van de box 3 belasting op basis van de zogenaamde forfaitaire spaarvariant. Hierbij wordt gewerkt met drie forfaits: voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Het forfait op spaargeld is gebaseerd op basis van de gemiddelde rente over spaargeld in het belastingjaar, de gemiddelde rente voor hypotheekschulden in het belastingjaar voor het forfait op schulden. Het forfait voor beleggingen is gebaseerd op het forfait dat de afgelopen jaren gold voor rendementsklasse II van box 3.

Vervolgens worden die forfaits toegepast op de werkelijke vermogensmix van de belastingplichtigen. Er hoeft geen actie ondernomen te worden om het rechtsherstel te ontvangen. Uiterlijk op 4 augustus 2022 ontvangen de deelnemers de belastingvermindering waar zij recht op hebben.

Voor de jaren 2023 en 2024 zal de hiervoor genoemde forfaitaire variant ook gaan gelden. Dat betekent dat op basis van die systematiek bepaald zal worden hoeveel inkomstenbelasting er over box 3 verschuldigd is.

De uitkomst van voorgaande zal waarschijnlijk betekenen dat belastingplichtigen compensatie krijgen voor zover er inkomstenbelasting is betaald over spaargeld en dat (aandelen- en/of onroerend)beleggers niet gecompenseerd zullen worden of zeer beperkt gecompenseerd zullen worden. De vraag is of dat terecht is. Belastingplichtigen die het niet eens zijn met de uitkomst zullen in beroep moeten gaan bij de belastingrechter.

De voorlopige aanslagen 2021 worden nog opgelegd conform de oude systematiek. De definitieve aanslagen worden opgelegd conform de systematiek die hierboven is beschreven.

Waarom een verzoek tot ambtshalve vermindering belangrijk is als u geen bezwaar hebt aangetekend?

Pas in de tweede helft van het jaar zal een beslissing genomen worden of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt ook recht hebben op een tegemoetkoming voor de te veel geheven box 3 belasting. Die beslissing wil de staatssecretaris af laten hangen van een uitspraak van de Hoge Raad over de box 3 heffing die in de loop van 2022 verwacht wordt.

Ik verwacht dat belastingplichtigen die niet meelopen in de massaal bezwaarprocedure, maar wel kunnen inschatten dat zij recht hebben op een teruggave van teveel betaalde box 3 belasting zo spoedig mogelijk moeten verzoeken om ambtshalve vermindering van de opgelegde aanslagen inkomstenbelasting vanaf de jaren 2017 en verder. De massaal bezwaarprocedure is eerder in het leven geroepen om te voorkomen dat de Belastingdienst bedolven zou worden onder bezwaarschriften die allemaal over de houdbaarheid van de box 3 heffing gaan. Als er veel verzoeken om ambtshalve vermindering binnen komen bij de Belastingdienst zal de Tweede Kamer daar wat mee moeten doen. Dan kan besloten worden dat ook niet bezwaarmakers dezelfde tegemoetkoming ontvangen waar de deelnemers in de massaal bezwaarprocedure recht op hebben. Als de belastingplichtigen niets van zich laten horen, bestaat het risico dat de regering en/of de Tweede Kamer zal denken dat de belastingplichtigen die niet meelopen geen behoefte hebben aan rechtsherstel.

Een tweede reden om vast om ambtshalve vermindering te verzoeken is dat ik verwacht dat niemand een tegemoetkoming zal ontvangen, als daarom niet expliciet is gevraagd. Dat betekent dat het verzoek om ambtshalve vermindering uiteindelijk toch gedaan moet worden.

Tot slot ben ik van mening dat ieder verzoek om ambtshalve vermindering gehonoreerd zou moeten worden. Gebeurt dat niet dan is dat naar mijn evident onredelijk. De box 3 heffing is per 1 januari 2017 aangepast, waarbij het uitgangspunt werd ingevoerd dat naarmate het vermogen omvangrijker is, het fictieve rendement ook hoger wordt. Daarmee kan het verschil tussen het fictieve rendement en het daadwerkelijk behaalde rendement alleen maar groter geworden zijn.

Kortom door een verzoek om ambtshalve vermindering te doen laat u aan de regering en de Tweede Kamer weten dat u ook graag voor rechtsherstel in aanmerking wenst te komen. Dat zou een aansporing moeten zijn om snel een beslissing te nemen om alle belastingplichtigen tegemoet te komen.

Verzoekschrift om ambtshalve vermindering treft u hier aan.

Wilt u meer weten over voorgaande dan wel wanneer u wilt verzoeken om vermindering van belastingaanslagen, dan helpen wij u graag. Daarvoor kunt u contact opnemen met mr. Ewoud de Ruiter - fiscalist op 030 - 687 0 383 of mailen naar info(ad)3rrrbelastingadviseurs.nl