Wet DBA en de btw: wat betekent een achteraf ge...

Gepubliceerd op door

Wet DBA en de btw: wat betekent een achteraf geconstateerde dienstbetrekking voor de btw?

Op het moment dat de Belastingdienst achteraf met succes het standpunt inneemt dat er geen overeenkomst was aangegaan met een zelfstandig ondernemer, maar er feitelijk sprake was van een loondienstbetrekking heeft dat een aantal gevolgen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Hierna gaan we verder in op de btw-aspecten.

Zelfstandig ondernemersbegrip binnen de btw

Het ondernemersbegrip voor de btw is een zelfstandig ondernemersbegrip. Los van de beoordeling voor de inkomstenbelasting, zal ook voor de btw beoordeeld moeten worden of er sprake is van ondernemerschap. Een btw-ondernemer is iemand die zelfstandig leveringen en diensten verricht.

Op het moment dat er sprake is van een loondienstbetrekking, is het uitgangspunt dat er geen btw verschuldigd is   over wat als loon is uitbetaald. Dat betekent dan dat er ten onrechte btw in rekening is gebracht. Opdrachtgever zal deze btw niet in aftrek kunnen brengen, dat betekent dat er correctieaangiften gedaan moeten worden waarbij de ten onrechte afgetrokken btw aan de Belastingdienst moet worden terugbetaald.

Ook al hoefde opdrachtnemer geen btw te berekenen over wat nu als arbeidsbeloning kwalificeert, wil dat niet zomaar zeggen dat de ten onrechte afgedragen btw terug gevraagd kan worden. Daarvoor zal opdrachtnemer creditnota's aan opdrachtgever moeten uitreiken, daarna ontstaat er pas recht op een teruggave van btw. Daarbij is het mogelijk dat de Belastingdienst aanvullende voorwaarden zal stellen voordat zij overgaat tot terugbetaling van de eerder ten onrechte in rekening gebrachte btw. Een voorwaarde die gesteld kan worden is dat opdrachtnemer de terug ontvangen btw moet terugbetalen aan opdrachtgever. De Belastingdienst wil voorkomen dat het aftrekrecht bij opdrachtgever in stand blijft, terwijl de ten onrechte gefactureerde btw aan opdrachtnemer wordt terugbetaald.

Fictieve dienstbetrekking hoeft btw-ondernemerschap niet uit te sluiten

In de Wet op de loonbelasting is naast de dienstbetrekking ook nog de fictieve dienstbetrekking opgenomen. Als er sprake is van een fictieve dienstbetrekking, wil dat niet op voorhand zeggen dat er dan geen sprake is van btw-plicht. Een mooi voorbeeld van een (inmiddels afgeschafte) fictieve dienstbetrekking waarbij er ook sprake is van btw-plicht is de commissaris. Voor de loonbelasting was er sprake van inhoudingsplicht betreffende betalingen aan commissaris, daarnaast werden de commissarissen als ondernemer voor de btw gezien. Zij moesten dus btw afdragen over de door hen ontvangen vergoeding. Met de invoering van de Wet DBA is de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris afgeschaft. Als op een later moment een fictieve dienstbetrekking wordt geconstateerd zal nagegaan moeten worden wat dat betekent voor de eerder berekende btw.

Bij de behandeling van het de niet aangenomen Wet beschikking geen loonheffingen (wetsvoorstel voorafgaand aan de Wet DBA) is de hiervoor beschreven problematiek ook aan de orde gekomen. De naar later blijkt ten onrechte berekende btw kan in de praktijk op twee manieren worden behandeld:

  • De btw-aftrek bij de werkgever blijft in stand. De werknemer die ten onrechte btw heeft berekend krijgt die btw niet terug van de Belastingdienst, omdat hij de verstuurde factuur niet crediteert voor het btw-bedrag dat ten onrechte is berekend.
  • De btw-aftrek bij de werkgever blijft niet in stand. De werknemer crediteert de factuur voor het ten onrechte berekende btw-bedrag en betaalt dit bedrag terug aan de werkgever. De werknemer krijgt ditzelfde bedrag op verzoek terug van de Belastingdienst.

Dat betekent dat men niet verplicht is om facturen te crediteren, dat scheelt ook onzekerheid bij partijen over de uitkomst van de correcties. In sommige gevallen kan opdrachtgever er belang bij hebben om creditnota's te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat de btw niet of beperkt aftrekbaar is voor opdrachtgever. In zo een geval is het van belang dat opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden op welke wijze de btw teruggave te realiseren en daarbij eventueel ook overleg te hebben met de Belastingdienst.

Let op looptijd bezwaar- en beroepsprocedure en terugvragen btw

Naar verwachting zal de uitvoering van de Wet DBA in de praktijk nog de nodige onduidelijkheid geven wat de gevolgen voor de btw zijn. Op het moment dat de Belastingdienst de arbeidsrelatie herkwalificeert tot een loondienstbetrekking is oplettendheid geboden. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in een vroeg stadium samen moeten overleggen wat te doen. Het eventueel terugvragen van btw is ook aan termijnen gebonden, houdt daar ook rekening mee op het moment dat er in eerste instantie voor gekozen wordt om de beslissing van de Belastingdienst aan te vechten dat sprake is van een loondienstbetrekking.

mr. Ewoud de Ruiter – directeur Apollo Tax bv 030 – 687 0 383