Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:

 

Apollo Tax bv
Vondellaan 100
3521 GH Utrecht

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen vijf dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending mocht dat van toepassing zijn. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 10,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 

  • Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen zoals downloadbare bestanden met daarin opgenomen informatie over fiscale en niet fiscale onderwerpen
  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals informatiememoranda
  • De levering van informatiememoranda over fiscale en niet fiscale onderwerpen, alle downloadbare gegevensbestanden en alle overeenkomsten inzake door Apollo Tax bv uit te voeren werkzaamheden

Zakelijke klanten

Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht uitgesloten.
 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Apollo Tax bv

Vondellaan 100
3521 GH Utrecht ewoud.de.ruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is