Belasting blog


Geregeld verschijnt er een belastingadvies blog over een actueel fiscaal onderwerp. Dit blog is bedoeld om u te informeren over voor u interessante ontwikkelingen op het gebied van belastingen. Het kan gaan om nieuwe jurisprudentie of hoe een nieuwe regeling in de praktijk uitwerkt.

Als u na het lezen van een blog vragen heeft, schroom niet om die te stellen!

Gepubliceerd op door

Woningcorporatie kan niet afzonderlijk afschrijven op zonnepanelen

Volledig bericht lezen: Woningcorporatie kan niet afzonderlijk afschrijven op zonnepanelen

Recent heeft de rechter een oordeel geveld over de mogelijkheden om af te schrijven op zonnepanelen op daken van verhuurde woningen. De rechter ging in op een tweetal vragen:

  1. Kan op zonnepanelen afzonderlijk worden afgeschreven of maken ze onderdeel uit van de woning?
  2. Is de werktuigenvrijstelling van toepassing, waardoor separaat afschrijven toch mogelijk is?

Een woningcorporatie heeft geïnvesteerd in zonnepanelen, die geplaatst zijn op de  verhuurde woningen. In de procedure voor de rechtbank stelde de belastingplichtige dat de zonnepanelen als zelfstandige bedrijfsmiddelen op de fiscale balans geactiveerd kunnen worden. De inspecteur voert aan dat de zonnepanelen kwalificeren als onderdeel van het gebouw, waarop de afschrijvingsbeperking van toepassing is. De rechtbank komt tot de conclusie dat de zonnepanelen onderdeel zijn van het gebouw waarop ze zijn gelegd. Dat de zonnepanelen niet als een zelfstandig bedrijfsmiddel zijn aan te merken. Ook is de werktuigenvrijstelling niet van toepassing. De inspecteur heeft de aanslag vennootschapsbelasting voor een juist bedrag opgelegd.

Werktuigenvrijstelling

Eerder heeft de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ, al in een werkinstructie de werktuigenvrijstelling voor zonnepanelen op woningen al uitgesloten. De Waarderingskamer onderbouwde dat met het standpunt dat de zonnepanelen dienstbaar zijn aan de woning en dat ze de woning daarmee geschikter maken voor het gebruik. Het standpunt van de Waarderingskamer is in april 2018 door het Hof-Leeuwarden bevestigd. Het Hof oordeelde dat de zonnepanelen terecht in de WOZ-waarde van de woning zijn begrepen.

Niet apart afschrijven op onderdelen van gebouwen

In de Wet inkomstenbelasting 2001 is in artikel 3.30a opgenomen dat op onderdelen van gebouwen niet meer afzonderlijk kan worden afgeschreven. De rechtbank heeft dus beslist dat de zonnepanelen naar verkeersopvattingen onderdeel uitmaken van de woning, zoals bedoeld in artikel 3.30a Wet IB2001.

Verder is rechtbank van oordeel dat de zonnepaneleninstallaties niet voldoen aan de door de wetgever gegeven definitie van een werktuig. Dit omdat bij zonnepanelen geen sprake is van een in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het (productie)proces dat in het gebouw plaatsvindt. De zonnepanelen zijn onmiddellijk en uitsluitend dienstbaar aan de woningen zelf.

Betekenis voor de praktijk

Dat betekent dat een investering in de zonnepanelen de boekwaarde van de verhuurde woning verhoogt. Op grond van de regels voor het afschrijven op verhuurde onroerende zaken mag tot 100% van de WOZ-waarde afgeschreven worden.

Als u vragen heeft of van geachte wil wisselen over bovenstaande, neem gerust contact met mij op: mr. Ewoud de Ruiter – directeur Apollo Tax bv 030 – 687 0 383

Volledig bericht lezen