Belasting blog


Geregeld verschijnt er een belastingadvies blog over een actueel fiscaal onderwerp. Dit blog is bedoeld om u te informeren over voor u interessante ontwikkelingen op het gebied van belastingen. Het kan gaan om nieuwe jurisprudentie of hoe een nieuwe regeling in de praktijk uitwerkt.

Als u na het lezen van een blog vragen heeft, schroom niet om die te stellen!

Gepubliceerd op door

Rechter beslist: geen piek-eis bij vorming onderhoudsvoorziening

Volledig bericht lezen: Rechter beslist: geen piek-eis bij vorming onderhoudsvoorziening

Voor zover uitgaven voor onderhoud als kosten kwalificeren kunnen deze ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht. Voor periodiek terugkerend onderhoud is het mogelijk om een onderhoudsvoorziening te vormen dan wel aan de kostenegalisatiereserve te doteren. De kosten van onderhoud worden via de vorming van de voorziening dan wel een kostenegalisatiereserve toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Kostenegalisatiereserve versus onderhoudsvoorziening

Voor de dotatie aan de kostenegalisatiereserve geldt als voorwaarde dat voldaan moet worden aan het zogenaamde piekvereiste. Dat houdt in dat er een piek moet zijn in de uitgaven voor het onderhoud. Als sprake is van een ideaalcomplex in het onderhoud, wordt niet voldaan aan het piekvereiste. Van een ideaalcomplex kan bijvoorbeeld sprake zijn als er vijf complexen van verhuurde appartementen zijn, waarbij ieder jaar één van de complexen al het buitenwerk geschilderd wordt. In een periode van vijf jaar worden alle complexen één keer geschilderd. Als de complexen met elkaar vergelijkbaar zijn en ongeveer dezelfde schilderkosten hebben, is er in geen van de jaren een piek in de kosten voor onderhoud en komt men niet toe aan de dotatie aan de kostenegalisatiereserve.

Als niet aan het piekvereiste is voldaan, kan er niet gedoteerd worden aan de kostenegalisatiereserve. Omdat aan het vormen van een onderhoudsvoorziening minder eisen worden gesteld, is dat dan wel mogelijk. Om een onderhoudsvoorziening te kunnen vormen heeft de Hoge Raad in het baksteenarrest bepaald dat aan drie voorwaarden voldaan moet zijn. Het moet gaan om toekomstige uitgaven waarvoor een passiefpost wordt gevormd 1) die hun oorsprong vinden in de periode voorafgaande aan de balansdatum, 2) aan die periode kunnen worden toegerekend en 3) er een redelijke mate van zekerheid is dat de uitgaven zich zullen voordoen.

Beleidsbesluit over vorming van de onderhoudsvoorziening

In een in 2020 gepubliceerd beleidsbesluit inzake het vormen van een voorziening voor toekomstige uitgaven heeft de Staatssecretaris van Financiën een aanvullende eis opgenomen. Als sprake is van naar verwachting verhoudingsgewijs aanzienlijke toekomstige onderhoudsuitgaven in enig jaar, mogen deze in een eerder jaar ten laste van het resultaat worden gebracht. Dat gebeurt via de dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud. Aan de overige voorwaarden voor de vorming van een voorziening moet ook zijn voldaan. De staatssecretaris lijkt aan te sluiten bij het piekvereiste uit de kostenegalisatiereserve met deze aanvullende voorwaarde. Met deze extra eis om een voorziening te kunnen vormen was het de vraag of vastgoedexploitanten nog een onderhoudsvoorziening kunnen vormen.

Proefprocedure over piek-vereiste bij vorming onderhoudsvoorziening

Recent is er een proefprocedure gevoerd namens een woningstichting over de vraag of het mogelijk is om te doteren aan de onderhoudsvoorziening voor groot onderhoud. In de proefprocedure ging het om de vraag: mot aan de piek-eis zijn voldaan wil men kunnen doteren .

De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de piek-eis niet van toepassing is bij het vormen van een voorziening groot onderhoud. De rechtbank verwees hierbij naar het Baksteenarrest waarin ook geen piek-eis wordt gesteld. De rechtbank oordeelde dat met het doteren aan de voorziening groot onderhoud de kosten voor onderhoud die in latere jaren opkomen kunnen worden toegerekend aan de jaren waarin de huurwoningen gebruikt worden.

In de procedure verwees de Belastingdienst nog naar het Autolease-arrest. In dat arrest was geoordeeld dat een leasemaatschappij niet kon doteren aan een voorziening voor onderhoud van de leaseauto’s. Die uitspraak was volgens de rechtbank niet van toepassing omdat het daar ging om regulier onderhoud en niet planmatig onderhoud.

Hoe nu verder?

Omdat het hier om een uitspraak van de rechtbank gaat, verwachten wij dat de Belastingdienst beroep zal aantekenen bij het Hof. Dat betekent dat dit zeer waarschijnlijk nog geen definitief antwoord is gegeven op de vraag of nu wel of niet aan het piek-vereiste voldaan moet worden.

Wilt u meer weten over voorgaande dan helpen wij u graag. Daarvoor kunt u contact opnemen met mr. Ewoud de Ruiter - fiscalist op 030 - 687 0 383 of mailen naar info(ad)3rrrbelastingadviseurs.nl

Volledig bericht lezen